Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörlük pozisyonu için duyuru

Tarih:

Cuma, Nisan 27, 2018 - 14:17

 

Na osnovu člana 131. i 132. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/2017), Odluke Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu o usvajanju ostavke rektora, broj: IUS- SENAT 11- 739/2018 od 02.04.2018. godine, Odluke o raspisivanju konkursa za izbor rektora, broj: IUS-SENAT-11-742/2018 od 02.04.2018. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, raspisuje

 

K O N K U R S
za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

 

Opis pozicije rektora:

 • Za rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: IUS) može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovnog profesora.
 • Rektor se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.
 • Rektor Univerziteta bira se većinom glasova od ukupnog broja članova Senata i to tajnim glasanjem.

 

Posebni uslovi:

 • da je kandidat nastavnik u naučno - nastavnom zvanju redovnog profesora koji ispunjava uslove za to zvanje na IUS-u;
 • da je u radnom odnosu na IUS-u sa punim radnim vremenom;
 • da nema funkciju u izvršnim organima političke partije; i
 • da poznaje (aktivno govori) engleski jezik;

 

Jednako pravo učešća u postupku izbora rektora imaju domaći i strani državljani.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati kandidati trebaju priložiti:

 

 • biografiju (CV),
 • uvjerenje o državljanstvu ili kopiju CIPS-ove lične karte (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 • odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje redovnog profesora,
 • potvrdu o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na IUS-u,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (nije potrebno za kandidate koji posjeduju diplomu jednog od stepena obrazovanja sa univerziteta u državi gdje se nastava izvodi na engleskom jeziku),
 • uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju za krivično djelo* i
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci)*.

  *Navedena uvjerenja kandidat dostavlja nakon izvršenog izbora na dužnost rektora.

 

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.


Konkurs ostaje otvoren zaključno sa 07.05.2018. godine.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Prijave na Konkurs sa potrebnim prilozima dostaviti, lično ili poštom preporučeno, na adresu:
INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža -Sarajevo sa naznakom (Prijava na Konkurs za izbor rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu).

 

Predsjedavajući Senata

 

Prof. dr Ahmet Yildirim

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

DUYURULAR

14 Ekim

30 Temmuz

15 Ocak

14 Ocak

31 Aralık

18 Aralık

14 Aralık

10 Aralık

04 Aralık

01 Aralık

30 Kasım

20 Kasım

10 Kasım

29 Ekim

26 Ekim

02 Ekim