Odbrana master teze: EL MUSTAPHA AIT SIDI MHAMED

Datum:

Utorak, Juni 12, 2018 - 14:01

Na osnovu člana 71. i 136. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), postupajući po Prijedlogu odluke Vijeća Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-FBA-07-1312/2018, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave, donosi sljedeću:

 

O D L U K U

 

I

Student drugog ciklusa studijskog programa Menadžment EL MUSTAPHA AIT SIDI MHAMED, branit će završni magistarski rad pod nazivom: “TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE CASE OF MULTINATIONAL CORPORATIONS IN MOROCCO” - dana 29.06.2018. godine u 10:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu menadžmenta i javne uprave.

 

II

Komisija za odbranu završnog rada imenuje se u sljedećem sastavu:

 

  1.  Vanr. Prof. Dr. Senad Bušatlić, predsjednik, član,
  2. Doc. Dr. Ramo Palalić, mentor - član,
  3. Vanr. Prof. Dr. Mojmir Sabolovič, član.

 

III

Odbrana magistarskog rada je javna.

 

 

 

D E K A N

 

 

 

 

Prof. Dr. Sencer Yeralan

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

2019-07-01 14:46

2019-07-01 14:39

2019-07-01 14:29

2019-07-01 14:22

2019-09-23 11:32

2019-09-18 13:32

2019-09-16 15:53

2019-09-12 10:47

2019-09-12 10:46

2019-09-12 10:44

2019-09-12 10:42

2019-09-12 10:40

2019-09-05 11:28

2019-08-30 09:30

2019-08-30 09:24

2019-08-30 09:23

2019-08-30 09:22

2019-08-30 09:21

2019-08-30 09:19

2019-08-30 08:50

2019-08-30 08:45

2019-08-29 13:48