Konkurs za izbor Dekana Pravnog fakulteta

Datum:

Četvrtak, Juni 25, 2020 - 09:55

 

Konkurs za izbor Dekana Pravnog fakulteta

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) - u daljem tekstu Zakon, člana 63. Statuta Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vijeća Pravnog fakulteta, broj: IUS-FLW-15-27/20, Vijeće Pravnog fakulteta Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu raspisuje:

KONKURS

za izbor Dekana (rukovoditelj/rukovoditeljica organizacione jedinice)

Pozicija:

1) Dekan Pravnog fakulteta………………………………………………….........................1 izvršitelj/izvršiteljica

Opis poslova:

· Koordiniranje rada na Fakultetu, predsjedavanje Vijećem Fakulteta;

· Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih, umjetničko-istraživačkih i finansijskih planova Fakulteta prema Rektoru Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu;

· Organizovanje i rukovođenje rada na Fakultetu;

· Odlučivanje o korištenju sredstava Fakulteta, saglasno finansijskim planovima Fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;

· Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta;

· Zastupanje i predstavljanje Fakulteta u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom;

· Izvršavanje odluka Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta;

· Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;

· Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na Fakultetu;

· Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu;

· Obavljanje drugih poslova propisanih Statutom i drugim općim aktima Univerziteta.

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi/članice akademskog osoblja u zvanju docenta, vanrednog ili redovnog profesora koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu i da ispunjavaju druge uslove propisane Statutom i Zakonom.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti sljedeće dokumente:

· Biografiju/CV;

· Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

· Odluku o posljednjem izboru u zvanje; i

· Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu.

Uz navedenu dokumentaciju kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs za izbor Dekana dužni su dostaviti program rada i razvoja Fakulteta, za mandatni period, u pisanoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA PRAVNOG FAKULTETA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža Sarajevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe