KONKURS za izbor dekana Fakulteta menadžmenta i javne uprave

Datum:

Četvrtak, Septembar 20, 2018 - 11:59
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 137. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) – u daljem tekstu: Zakon, a u vezi sa Odlukom Fakulteta menadžmenta i javne uprave broj: IUS-FBA-07-2298/18 od 20.09.2018. godine, Vijeće Fakulteta menadžmenta i javne uprave Internacionalnog univerziteta u Sarajevu raspisuje:

 

 

KONKURS

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

Pozicija:

1. Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave............................................... 1 izvršilac

 

 

Opis poslova:

* Koordiniranje rada na fakultetu, predsjedavanje Vijećem fakulteta;

* Predlaganje akademskih, naučno-istraživačkih i finansijskih planova fakulteta prema rektoru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu Univerzitet);

* Organizovanje i rukovođenje radom na fakultetu;

* Odlučivanje o korištenju sredstava fakulteta, saglasno finansijskim planovima fakulteta, odobrenim od strane Upravnog odbora Univerziteta;

* Osiguranje efikasnog, ekonomičnog i svrsishodnog korištenja sredstava dodijeljenih fakultetu od strane Univerziteta;

* Zastupanje i predstavljanje fakulteta u skladu sa Zakonom i Statutom;

* Izvršavanje odluka Vijeća fakulteta i organa Univerziteta;

* Donošenje akata u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Univerziteta;

* Predlaganje organizacijske, akademske i neakademske strukture na fakultetu;

* Davanje mišljenja u postupku utvrđivanja sistematizacije radnih mjesta na Univerzitetu; i

* Obavljanje drugih poslova propisanih važećim Zakonom o visokom obrazovanju (dalje: Zakon) i Statutom.

 

 

Pravo prijave na Konkurs imaju članovi akademskog osoblja u nastavnom zvanju iz člana 93. stav (2) Zakona i člana 63. Statuta, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu manadžmenta i javne uprave.

Dekan se bira na mandatni period od četiri (4) godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

 

 

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su, uz prijavu na konkurs, priložiti slijedeće dokumente:

a) Biografiju/CV;

b) Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno ovjerenu kopiju identifikacione stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

c) Odluku o posljednjem izboru u zvanje (ili odluka o ekvivalenciji); i

d) Uvjerenje o radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Uz navedenu dokumentaciju kandidati koji se prijavljuju na konkurs za izbor dekana dužni su dostaviti i program rada i razvoja fakulteta, za mandatni period, u pisanoj i elektronskoj formi.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

 

Prijave sa potrebnim dokumentima i naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA“, dostaviti lično na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Fakultet menadžmenta i javne uprave, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža-Sarajevo.

Neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

Konkurs ostaje otvoren zaključno sa 26.09.2018. godine.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe