K O N K U R S za upis na III ciklus studija 2018/19

Datum:

Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 10:23

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje:

K O N K U R S

za upis studenata na prvu godinu III ciklusa studija na organizacionim jedinicama

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

u studijskoj 2018/2019. godini

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini, i to ukupno 40 studenata, od kojih 23 državljana Bosne i Hercegovine, a 17 kandidata/studenata koji su strani državljani. U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše predviđen broj studentata iz Bosne i Hercegovine, IUS zadržava pravo da na taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, do ukupno predviđenog broja studenata za taj studijski program i obratno.  Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

I

 

Redni broj
Naziv organizacione jedinice/fakulteta Broj studenata
(redovni samofinansirajući)
Državljani BiH Strani državljani Ukupno
1 Fakultet prirodnih i tehničkih nauka 8 4 12
  Odsjek prirodnih nauka      
Studijski program Genetika i bioinžinjering 2 1 3
Odsjek tehničkih nauka      
Studijski program Računarske nauke i inžinjering 1 1 2
Studijski program Industrijski inžinjering 1 0 1
Studijski program Elektrotehnika i elektronika 3 2 5
Studijski program Mašinstvo 1 0 1
         
2 Fakultet umjetnosti i društvenih nauka 7 7 14
  Odsjek društvenih nauka      
Studijski program Društvene i političke nauke 2 2 4
Studijski program Psihologija 3 3 6
Odsjek kulturoloških studija      
Studijski program Engleski jezik i književnost 2 2 4
         
3 Fakultet menadžmenta i javne uprave 8 6 14
  Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave      
Studijski program Međunarodni odnosi 3 3 6
Odsjek ekonomije i menadžmenta      
Studijski program Ekonomija 3 2 5
Studijski program Menadžment 2 1 3
 
IV
 
Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na IUS-u, kandidati državljani Bosne i Hercegovine su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:
1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
2. Original ili ovjerenu kopija diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;
3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;
4. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;
5. Motivaciono pismo;
6. Pismo preporuke;
7.  Izvod iz matične knjige rođenih ;
8. Uvjerenje o državljanstvu;
9. CV;
10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.
11. Dvije fotografije veličine 6x4;
12. Ljekarsko uvjerenje.
STRANI DRŽAVLJANI
Za upis u prvu godinu trećeg ciklusa studija na IUS-u, kandidati strani državljani obavezni su dostaviti sljedeće dokumente:
1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);
2. Original diplome o završenom II ciklusu studija kao i uvjerenja o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama  tokom studija;
3. Kopiju diplome o završenom prvom ciklusu obrazovanja;
4. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;
5. Motivaciono pismo;
6. Pismo preporuke;
7. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);
8. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);
9. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a);
10. Dvije fotografije veličine 6x4;
11. CIPS certificate;
12. CV.
Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:
a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:
-IBT Internet based TOEFL (minimalno 80 bodova), u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta*;
-IELTS - (Academic) minimalno 6.5, položen samo u British Council centru*;
*TOEFL/IELTS rezultati stećeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.
Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;
b. posjeduje diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;
c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);
d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:
- AICE diploma: Cambridge Advanced International Certificate of Education;
- IB diploma: International Baccalaureate;
e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata;
Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslođođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 
Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika položu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.
U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan prethodno pohađati Školu engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktom IUS-a.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati) Studentskoj službi lUS-a ili preporučenom poštom na adresu:
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta 15
71 210 Ilidža
Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 151 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba.
VI
Konkurs ostaje otvoren do datuma određenog odlukom Univerziteta, a najkasnije do 31.01.2019. godine.
Rang-listu primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči i web stranici najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.
Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.
Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.
Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata, IUS zadržava pravo da ne otvara predmetni studijski program u 2018/2019. studijskoj godini.
         
    R E K T O R
         
    ______________________
    Prof. dr Ahmet Yildirim

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe