K O N K U R S za upis na II ciklus studija 2018/19

Datum:

Ponedeljak, Juni 11, 2018 - 10:12

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje:

 

K O N K U R S

 

za upis studenata na prvu godinu II ciklusa studija na organizacionim jedinicama

 

Internacionalnog univerziteta u Sarajevu

 

u studijskoj 2018/2019. godini

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (“IUS”) vrši prijem i upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini, i to ukupno 428 studenata, od kojih 214 državljana Bosne i Hercegovine, a 214 studenata koji su strani državljani. U slučaju da na neki od studijskih programa IUS ne upiše predviđen broj studentata iz Bosne i Hercegovine, IUS zadržava pravo da na taj studijski program upiše dodatni broj stranih studenta, do ukupno predviđenog broja studenata za taj studijski program i obratno.  Upis na IUS vrši se na sljedećim organizacionim jedinicama:

 
 

Redni broj

Naziv organizacione jedinice/fakulteta

Broj studenata

 

(redovni samofinansirajući)

 

Državljani BiH

Strani državljani

Ukupno

 

1.

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka

82

82

164

 

 

Odsjek prirodnih nauka

 

 

 

 

Studijski program Genetika i bioinžinjering

20

20

40

 

Odsjek tehničkih nauka

 

 

 

 

Studijski program Računarske nauke i inžinjering

12

12

24

 

Studijski program Industrijski inžinjering

6

6

12

 

Studijski program Elektrotehnika i elektronika

12

12

24

 

Studijski program Mašinstvo

12

12

24

 

Studijski program Arhitektura

15

15

30

 

Studijski program Softverski inžinjering

5

5

10

 

 

 

 

 

 

 

2.

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

47

47

94

 

 

Odsjek umjetnosti

 

 

 

 

Studijski program Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija

10

10

20

 

Odsjek društvenih nauka

 

 

 

 

Studijski program Društvene i političke nauke

10

10

20

 

Studijski program Psihologija

15

15

30

 

Odsjek kulturoloških studija

 

 

 

 

Studijski program Engleski jezik i književnost

12

12

24

 

 

 

 

 

 

 

3.

Fakultet menadžmenta i javne uprave

65

65

130

 

 

Odsjek međunarodnih odnosa i javne uprave

 

 

 

 

Studijski program Međunarodni odnosi

20

20

40

 

Odsjek ekonomije i menadžmenta

 

 

 

 

Studijski program Ekonomija

15

15

30

 

Studijski program Menadžment

15

15

30

 

Studijski program Međunarodno poslovanje i finansije

15

15

30

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pravni fakultet

20

20

40

 

 

Studijski program Komparativno javno pravo

10

10

20

 

Studijski program Komparativno privatno pravo

10

10

20

 

Nastava na svim studijskim programima izvodi se na engleskom jeziku. Studij II ciklusa traje jednu godinu, odnosno 2 semestra i nosi 60 ECTS kredita. 

 

Godišnja školarina iznosi 3.000,00 eura za sve studijske programe izuzev za sljedeće programe: 

 

- za studijski program Genetika i bioinžinjering, školarina iznosi 3.500,00 eura,

 

- za studijski program Menadžment, školarina iznosi 3.500,00 eura, 

 

- za studijski program Klinička psihologija, školarina iznosi 4.000,00 eura.

 

Školarina se plaća u KM preračunata po srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate.

 

Odluku o pravu na upis u prvu godinu II ciklusa studija donosi posebna komisija matičnog fakulteta koja procjenjuje stečeno zvanje kandidata kao i sadržaj prethodnog studija i izučavanih naučnih oblasti. Imenovana komisija utvrđuje nivo srodnosti prethodnog studija odnosno odlučuje o eventualnoj obavezi polaganja dodatne grupe (razlike) predmeta za sticanje neophodnog predznanja za pohađanje nastave na željenom studiju, o čemu obavještava kandidata. Izuzetno, IUS može nakon pregleda dostavljene dokumentacije zahtijevati od pojedinih prijavljenih kandidata obavljanje i dodatnog usmenog intervjua, te na osnovu istog donijeti odluku o pravu na upis.

 

POTREBNI DOKUMENTI ZA UPIS

 

DRŽAVLJANI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na IUS-u, kandidati državljani Bosne i Hercegovine su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

 

2. Original ili ovjerenu kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o ploženim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;

 

3. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

 

4. CV

 

5.  Izvod iz matične knjige rođenih;

 

6. Uvjerenje o državljanstvu;

 

7.  Motivaciono pismo;

 

8. Dvije fotografije veličine 6x4;

 

9. Ljekarsko uvjerenje;

 

10. CIPS potvrda o mjestu prebivališta.

 

STRANI DRŽAVLJANI

 

Za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na IUS-u, kandidati strani državljani su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 

1. Aplikacijski formular za upis sa tačno naznačenim fakultetom i studijskim programom na koji se konkuriše (dostupan na www.ius.edu.ba ili u Studentskoj službi);

 

2. Original diplome o završenom prethodnom obrazovanju i uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenim ocjenama u toku studija;

 

3. Rješenje o priznanju strane kvalifikacije za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine kojom je utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja ili potvrda da je postupak priznavanja pokrenut. U izuzetnim slučajevima, kandidat se može uslovno upisati prije izvršenog priznavanja strane kvalifikacije;

 

4. CV

 

5.  Motivaciono pismo;

 

6. Kopija pasoša (koji je validan još najmanje dvije godine);

 

7. Dvije fotografije veličine 6x4;

 

8. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci i za strane studente koji rade dozvolu boravka preko IUS-a);

 

9. Ljekarsko uvjerenje (za strane studente koji ne rade dozvolu boravka preko IUS-a).

 

Kandidati koji apliciraju za upis obavezni su dostaviti jedan od sljedećih dokaza o poznavanju engleskog jezika:

 

a.  dokaz o odgovarajućem broju bodova ostvarenom na jednom od sljedećih međunarodno priznatih ispita engleskog jezika:

 

-IBT Internet based TOEFL minimalno 75 bodova (u Turskoj položen samo pri centrima za testiranje u okviru univerziteta)*;

 

-IELTS - (Academic) minimalno 6.0., položen samo u British Council centru*;

 

*TOEFL/IELTS rezultati stećeni u  bilo kojem drugom centru za testiranje (privatni kursevi jezika i sl.) neće biti uvaženi kao dokaz o poznavanju jezika na IUS-u.

 

Po primitku ORGINALNE bodovne liste sa TOEFL/IELTS, kandidat će istu dostaviti LIČNO Direktoru ELS-a za potrebe uvida i intervjua.  Kopija o položenom testu neće biti uvažena kao dokaz o poznavanju jezika. Vrijeme trajanja bodovne liste je naznačeno na istoj;

 

b. posjeduje diplomu dodiplomskog ili postdiplomskog studija stečenu u državi u kojoj je engleski jezik službeni jezik;

 

c. dokaz o ostvarenih 60 ECTS studijskih bodova na univerzitetu na kojem je engleski jezik službeni jezik, s tim da od datuma sticanja ECTS bodova i datuma prijave za upis na IUS nije prošlo više od dvije godine (kao dokaz može da se podnese uvjerenje o položenim ispitima ili drugi odgovarajući dokument);

 

d. diploma jedne od sljedećih srednjih škola:

 

- AICE diploma  : Cambridge Advanced International Certificate of Education,

 

- IB diploma:International Baccalaureate;

 

e.  dokaz kojim se potvrđuje da je engleski maternji jezik kandidata.

 

Kandidati koji imaju FCE certifikat sa minimalnom ocjenom B2 oslobođeni su polaganja ELS "Placement exam" i mogu direktno pristupiti ELS "Proficiency exam". 

 

Kandidati koji ne prilože jedan od navedenih dokaza o poznavanju engleskog jezika polažu “Proficiency Exam” (Test osposobljenosti) koji IUS organizuje početkom svake studijske godine.

 

 U slučaju neispunjenja jednog od kriterija kojim se utvrđuje posjedovanje neophodnog nivoa poznavanja engleskog jezika, kandidat je dužan prethodno pohađati Školu engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktom IUS-a.

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata, IUS može produžiti rok za dostavu prijava za upis na konkurs, i objaviti dopunjenu listu najkasnije do 15.01.2019. godine. Pravo prijave u drugom roku imaju svi kandidati koji su konkurisali u prvom upisnom roku, kao i kandidati koji nisu konkurisali ranije.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično (svakim radnim danom od 9 do 16 sati) Studentskoj službi lUS-a ili preporučenom poštom na adresu:

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

 

Hrasnička cesta 15

 

71 210 Ilidža

 

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 151 ili e-mail adresi: info@ius.edu.ba.

 

Konkurs ostaje otvoren do 21.09.2018. godine.

 

Preliminarnu rang-listu svih primljenih i prijavljenih kandidata na fakultete, IUS će objaviti nakon što je verificira nadležno tijelo na oglasnoj ploči i web stranici najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

 

Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste.

 

Konačni spisak upisanih studenata, IUS će objaviti najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste.

 

Ukoliko se na određeni studijski program ne prijavi dovoljan broj kandidata IUS zadržava pravo da ne otvara predmetni studijski program u 2018/2019. studijskoj godini.

 
   

R E K T O R

 
           
   

______________________

 
   

Prof. dr Ahmet Yildirim

 

 

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe