Konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos

Date:

Friday, January 10, 2020 - 09:29

 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu - Prečišćeni tekst, broj: IUS-UO-08-13/19, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S

za prijem zaposlenika u radni odnos

Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, za sljedeća radna mjesta:

IT Tehničar..............................................................................................................1 izvršilac

Pomoćnik rukovodioca Studentske službe...............................................................1 izvršilac

Čuvar.......................................................................................................................1 izvršilac

Pozicija 1. IT Tehničar

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

Diploma srednje škole, poželjno iz tehničkih nauka;

Poželjno iskustvo u radu sa računarskim mrežama i drugim računarskim tehnologijama;

Iskustvo u održavanju hardvera i softvera i rješavanju problema;

Aktivno poznavanje engleskog jezika je neophodno;

Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;

Najmanje godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

Help Desk podrška za osoblje, studente i goste;

Instalira, konfiguriše, ažurira i održava klijent računare;

Održava i rješava softverske i hardverske probleme na klijentskim računarima;

Održava LAN i WiFi mrežnu infrastrukturu te pruža tehničku podršku na kampusu Univerziteta;

Pruža tehničku podršku postojećoj opremi za prezentaciju;

Pruža tehničku podršku sistemu za kopiranje/štampanje;

Pruža tehničku podršku audio-video sistemu kao i sistemu za simultano prevođenje;

Vrši kabliranje, testiranje i otklanjanje kvarova (LAN mreža, telefon/fax, električno napajanje);

Instalira, konfiguriše i ažurira softver i hardver klijent računara;

Primjenjuje standardne procedure testiranja, instalacije i ažuriranja hardvera i softvera klijent računara i i priprema redovne izvještaje;

Učestvuje u otklanjanju kvarova u hitnim slučajevima;

Sarađuje sa drugim zaposlenima i obavlja druge poslove u skladu sa planovima rada i zadacima koje traži rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra;

Poslodavac može zahtijevati od zaposlenog da obavlja i druge srodne dužnosti, kao što su učešće u odborima, prevođenje, sastanci, konferencije i sl.

Za svoj rad radnik je odgovoran rukovodiocu Univerzitetskog računarskog centra.

Pozicija 2. Pomoćnik rukovodioca Studentske službe

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

Univerzitetska diploma;

Računarske vještine su neophodne;

Aktivno poznavanje engleskog jezika je neophodno;

Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;

Najmanje godinu dana radnog iskustva.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

Izvršava zadatke u postupku upisa i regulisanja statusa studenta i ovjeri semestara, dodiplomskih i postdiplomskih studija;

Vodi brigu o izdavanju dokumenata iz ličnih dosijea studenata;

Pruža informacije o upisu i uslovima studiranja svim zainteresovanim stranama;

Vrši direktnu i indirektnu komunikaciju sa studentima u vezi sa relevantnim pitanjima;

Priprema i izdaje razne potvrde, uvjerenja i druga dokumenta iz evidencije Studentske službe;

Aktivno sudjeluje u procesima priznavanja stranih diploma;

Sudjeluje u pripremi izvještaja vezanih za studente;

Sačinjava studentske dosijee;

Vodi evidencije i arhivira obrasce za prijavu predmeta i izvještaje o ocjenama;

Pomaže u obradi zahtjeva za priznavanje predmeta za studente koji prelaze sa drugih univerziteta;

Obrađuje i prosljeđuje zahtjeve studenata u dalju proceduru (priznavanje predmeta, izdavanje studentskih kartica, duplikati diploma, itd.);

Učestvuje u pripremama za ceremoniju dodjele diploma;

Objavljuje različite najave na oglasnim tablama;

Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Studentske službe, na zahtjev rukovodioca;

Obavlja i druge poslove na zahtjev Generalnog sekretara i Prorektora za akademska i studentska pitanja;

Odgovoran za pripremu studentskih diploma i dodataka diplomi;

Pomaže u nadzoru i održavanju Studentskog informacionog sistema;

Po potrebi obavlja druge slične zadatke kao što je učešće u raznim komisijama, konferencijama, prevođenju dokumenata, sastanaka itd.

Za svoj rad radnik je odgovoran rukovodiocu Studentske službe.

Pozicija 3. Čuvar

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

Srednja ili odgovarajuća stručna škola;

Poželjno poznavanje engleskog i turskog jezika;

Najmanje godinu dana iskustva u struci.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

Vrši kontrolu ulazaka u zgrade kampusa, kao i unošenje i iznošenje inventara i drugih materijala iz zgrada kampusa;

Prima upite i pruža informacije osobama koje ulaze u kampus;

Čuva i pohranjuje ključeve određenih prostorija;

Vodi evidenciju o zaposlenima koji dolaze i napuštaju službene prostorije van radnog vremena;

Redovno vodi dnevnik smjena i unosi zabilješke o uočenim nedostacima ili oštećenjima tokom dužnosti i o tome obavještava Rukovodioca Tehničke službe;

Ako se pojavi potreba, obavještava nadležne osobe o specifičnim pitanjima;

Obilazi službene prostorije noću, provjerava ulaze u prostorije i krug kampusa;

Vodi računa o tome da se red i disciplina održavaju u zgradama kampusa;

Direktno je odgovoran za obezbjeđenje prostorija i zaposlenika u Rektoratu, na zahtjev Generalnog sekretara;

Kontroliše pristup prostorijama na zahtev Generalnog sekretara;

Ne dozvoljava uklanjanje bilo kakve opreme ili inventara iz zgrada ili kruga kampusa, osim ako osoba koja to obavlja nema pismeno odobrenje za takve radnje;

Ne dozvoljava unos oružja ili predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda;

U slučaju tuče ili agresivnog ponašanja pojedinca, odgovoran je da spriječi takvu osobu /osobe da nastave takve radnje;

Obavlja druge poslove na zahtjev rukovodioca Tehničke službe.

Za svoj rad radnik je odgovoran Rukovodiocu Tehničke službe.

Prijava

U prijavi na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente (na engleskom jeziku):

Biografiju (CV);

Motivacijsko pismo.

Izbor kandidata vrši Komisija imenovana od strane Rektora Univerziteta. Samo kandidati koju budu izabrani u uži krug bit će pozvani radi intervjua. Na intervjuu Komisija može zatražiti na uvid diplomu i dokaz o radnom iskustvu.

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, sa probnim radom od šest mjeseci.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA – POZICIJA (ovdje naznačiti naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje)” dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:30 do 17:00 sati) ili poštom na adresu:

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

Konkurs ostaje otvoren do 17.01.2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

14 October

30 July

15 January

14 January

31 December

18 December

14 December

11 December

10 December

04 December

01 December

30 November

20 November

10 November

29 October

28 October

26 October

02 October